DSpace Repository

Adana Arap Alevilerinde Cenaze Ritüellerindeki Dönüşüm: Daha Az Masraf, Daha Az Külfet

Show simple item record

dc.contributor.author Ertit, Volkan
dc.date.accessioned 2022-11-17T12:42:43Z
dc.date.available 2022-11-17T12:42:43Z
dc.date.issued 2022-03
dc.identifier.citation Ertit, Volkan . "Adana Arap Alevilerinde Cenaze Ritüellerindeki Dönüşüm: Daha Az Masraf, Daha Az Külfet". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / 101 (Mart 2022): 211-234 . tr_TR
dc.identifier.issn 1306-8253
dc.identifier.issn 2147-9895
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3949
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/tkhcbva/issue/69523/1107516
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma Adana bölgesinde yaşayan Arap Alevilerinin cenaze ritüellerindeki değişimi betimleyip analiz etmek amacı ile kaleme alınmıştır. Çalışma, ölümle ortaya çıkan tören, ritüel, ayin ve benzeri olguları yapısal-işlevselci yaklaşımla değerlendirmektedir. Yani ölüm olayı ile gerçekleşen toplumsal organizasyonların yapının devamı için sahip oldukları işlevler üzerinden bir tartışma yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak desenlenmiş çalışmada tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Alan araştırmaları üç farklı zamanda Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinin Yamaçlı (10 katılımcı) ve Haydaroğlu (5 katılımcı) mahallelerinde yapılmıştır. Veriler araştırmacının grup üyesi olması sebebi ile daha önce katıldığı cenazelere dair kendi gözlemleri, yarı-yapılandırılmış soru formu aracılığı ile yüz yüze gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler ve literatür taramasıyla ortaya çıkan fişlemelerin oluşturduğu dosyalar tematik analize tabi tutulmadan önce nitel veri analiz programı olan MAXQDA’ya aktarılmıştır. Metinler 44 kod altında kümelendirilmiş ve şu temalar altında bir araya getirilmişlerdir: “kefen”, “ölüm anı”, “ölümün duyurulması”, “ölünün yıkanması”, “hımlen (ölüm yemeği)”, “ağıtlar ve şarkılar”, “7’si”, “yas süreci”, “halk inançları” ve “diğer değişimler”. Alan araştırması sonucunda bulguların işaret ettiği şey, cenaze ritüellerinin toplumun bütünlüğünü sürdürmede yaptığı katkının, yani işlevinin, Arap Aleviler özelinde azalmış olduğudur. Bahsi geçen temel başlıklar etrafında ortaya çıkan tören, ritüel, ayin ve davranış kalıplarında topluluğun geçmişte yaptığı uygulamaların ya tamamen ortadan kalktığı ya da daha az zahmetli/yorucu hâle geldiği not edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The present study aims to describe and analyze the change in the funeral rituals of Arab Alawites. The study takes a structural-functional approach to assessing ceremonies, rituals, and other death- related phenomena. In other words, a discussion was held based on the functions attributed to death- related social organizations for the continuation of the structure. This study, which was designed in accordance with the qualitative research method, has a phenomenological approach. Field surveys were carried out in Yamaçlı (10) and Haydaroğlu (5) neighbourhoods of Yüreğir district in Central Adana at three different times. Due to the fact that the researcher is part of the study group, the data were collected through the researcher’s own observations at previous funerals, in-depth interviews conducted face-to-face through a semi-structured form and focus group discussions. The files generated through the tagging that resulted from the literature review as well as the information gathered during the interviews were transferred to MAXQDA, a qualitative data analysis application, before being subjected to descriptive analysis.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi = Turkish Culture and Hacı Bektas Veli Research Quarterly / Ankara Hacı Bayram Veli University tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2022;Issue: 101
dc.subject Arap Alevileri tr_TR
dc.subject Cenaze ritüelleri tr_TR
dc.subject Ölü gömme adetleri tr_TR
dc.subject Adana tr_TR
dc.subject Arab Alawites tr_TR
dc.subject Funeral rituals tr_TR
dc.subject Burial customs tr_TR
dc.title Adana Arap Alevilerinde Cenaze Ritüellerindeki Dönüşüm: Daha Az Masraf, Daha Az Külfet tr_TR
dc.title.alternative Transformation of Funeral Rituals in Arab Alawites of Adana: Less Costly, Less Tiring tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account