DSpace Repository

Faculty of Business / İşletme Fakültesi

Faculty of Business / İşletme Fakültesi

Recent Submissions

 • Gunduz, Selim; Gunduz, Fatma Feyza (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi = Duzce University Journal of Science and Technology / Düzce Üniversitesi, 2020-01)
  In the period referred to as the digital era, technological products dominate almost all facets of human life. While technology facilitates human life on one hand, it threatens health with electromagnetic radiation on the ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi = Black Sea Journal / Hayrettin İVGİN, 2020-12)
  In recent years, the rapid developments in science and technology, the widespread use of mass media, the increase in cultural and commercial relations have made the learning of foreign languages a necessity for communication ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-10)
  Otizmli bireyler çalışma kapasitesine sahip olmasına rağmen birtakım kısıtlardan dolayı örgütlerde yeterince istihdam şansı bulamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli bireylerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik örgüt ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies / Kenan ÇELİK, 2020-08)
  In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Gaziantep University Journal of Social Sciences / Gaziantep Üniversitesi, 2020-10)
  Belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda finansal piyasalarda güvenli liman arayışı sıkça görülen bir durumdur. Ancak Türkiye ekonomisinde ikinci el otomobil piyasasında COVID-19 döneminde oldukça özgün ve sıra dışı bir durum ...
 • Doruk, Omer Tugsal (Verimlilik Dergisi = Journal of Productivity / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020-06)
  Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve ISO 500 listesi içerisinde yer alan imalat sanayi firmaları açısından 2005-2013 yılları arasında Toplam Faktör Verimliliği (TFP)’nin belirleyicilerinin saptanmasıdır. ...
 • Ozcan, Ahmet (Yönetim Bilimleri Dergisi = Journal of Administration Sciences / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020-03)
  In the competitive economic environment, cash flow statement reveals prominent information about firms. The aim of the present study is to examine the usefulness of cash flow statement in the prediction of business failure ...
 • Ozseven, Mustafa (Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) / Kafkas Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışma, Mintzberg’ün (1980) tanımladığı bürokrasi türleri ile Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı örgütsel yapı unsurları arasındaki ilişkiyi çağdaş üretim tekniklerine sahip bir işletmede yapılan örnek olay ...
 • Sahin, Arzu (Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi = Journal of Research in Economics Politics and Finance / Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği, 2020-12)
  Bu çalışmanın amacı, imalat sanayinde borç kullanımının öz kaynak kârlılığı üzerindeki etkisini ve bu etkinin yüksek ve düşük satış büyüme oranlarına sahip şirketlerde değişip değişmediğini analiz etmektir. Çalışmanın ...
 • Ozseven, Mustafa (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi = International Journal of Management Economics and Business / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışmada, güç dengesizliğinin karşılıklı bağımlılığın yönetimine nasıl bir etkide bulunduğu gösterilmek istenmiştir. Bu etki, Türk yassı çelik sektörü ile beyaz eşya sektörü ve çelik boru sektörü arasındaki karşılıklı ...
 • Boga, Semra (Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi = Journal of Strategic and Social Researches / Mehmet Ali KARAMAN, 2020-03)
  Bu çalışmanın amacı finansal açıklığın Türkiye'de gelir eşitsizliği nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak 1990-2016 dönemlerini kapsayan yıllık Gelir Payı, Finansal Açıklık, Enflasyon, Kamu Harcamaları ...
 • Celik, Onur; Canoglu, Meltem (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2019-12)
  Günümüz dünyasında pazarlama; çevreye ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da literatürde çevreci ve sürdürülebilirliği içerisinde barındıran pazarlama yayınlarının da sayısını ...
 • Iplik, Esengul (Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi = International Journal of Economics and Innovation / Seyfettin ARTAN, 2019-03)
  Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel politika algılarının örgütten ayrılma, ses çıkarma, sadakat ve ihmal etme davranışları üzerindeki doğrudan etkisi ile iş tatmini aracılığıyla dolaylı etkisinin ortaya konulmasıdır. ...
 • Celik, Sumeyye; Siseci Cesmeli, Melike (Acta Infologica / İstanbul Üniversitesi, 2021-06)
  Veri madenciliği teknikleri, veriler arasında gizli kalmış olan örüntüleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tıp gibi birçok alanda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Teşhis ve tedavisi oldukça zor ve uzun ...
 • Koklu, Yalcin; Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi = Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2022-02)
  This study aims to find out which international franchising mode has been selected depending on the different formalization levels of franchising contracts as well as the level of relationship between the main company and ...
 • Turgut, Can; Ozturk Cetenak, Ozlem (Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi = Journal of Research in Economics Politics and Finance / Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği, 2021-12)
  İktisat yazınında maliye politikalarının etkinliği çokça tartışılan bir konudur. Klasik teori kamu kesiminin özel sektörü dışlayacağını savunurken, Keynesyen teori talep yetersizliği sorununun çözümü için kamu harcamalarının ...
 • Yildirim, Caner; Curuk, Avni Irem; Ergun, Bahadir (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi = Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS / Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2021-03)
  It is intended to reveal the internal profitability determiners of the leading global aviation companies, through this study. The data set consists the financial ratios of 12 aviation companies between 2009 and 2016. ...
 • Kocabasa, Havva; Gunduz, Fatma Feyza (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Çağ University Journal of Social Sciences / Çağ Üniversitesi, 2021-12)
  The importance of hotels in tourism regions has developed with the increasing competition in the tourism sector. Knowing the preference rates and the factors that affect the preferences will provide a considerable advantage ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-04)
  Bir spektrum bozukluğu olarak otizmi anlamaya yönelik her geçen gün artan oranda araştırma yapılmasına rağmen otizmli bireylerin çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Günümüzde otizmli bireyler ...

View more