DSpace Repository

Faculty of Political Sciences / Siyasal Bilgiler Fakültesi

Faculty of Political Sciences / Siyasal Bilgiler Fakültesi

Recent Submissions

 • Duman, Levent (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi = MANAS Journal of Social Studies / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2020-10)
  2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun kapsamında 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulurken bu illerde mevcut ilçelere ilave olarak 26 yeni ilçe kurulmuştur. Büyükşehir belediyesi kurulan illerden biri olan Hatay’da, ...
 • Sabanci, Zeynep (Osmanlı Bilimi Araştırmaları = Studies in Ottoman Science / İstanbul Üniversitesi, 2020-07)
  Çalışmamızda, muharebe eğitiminin önemli bir parçası olarak kabul edilen arazi talimleri, diğer bir deyişle mevsimlik manevralar ve bunların Osmanlı askeri mekanizması içindeki yeri tartışılacaktır. Tartışmanın ekseninde, ...
 • Savaskan, Osman; Aksu Cam, Cigdem (Memleket Siyaset Yönetim / Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, 2019-12)
  Bu makale, Türkiye’de 2000 sonrası artan kentsel siyaset çalışmalarını gelişmiş ve geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili uluslararası literatürü göz önünde bulundurarak, iki ana yaklaşım temelinde analiz etmektedir. Türkiye’deki ...
 • Cirkin, Furkan (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / Anadolu Üniversitesi, 2019-12)
  Türkiye’de parlamento seçimlerinde 1961’den beri d’Hondt sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca parlamento seçimlerinde ulusal düzeyde uygulanan yüzde onluk seçim barajı mevcuttur. Ülkemizde uygulanan barajlı d’Hondt sistemi, ...
 • Akinci, Berat (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2019-09)
  The long-standing government system discussions in Turkey have gained a legal dimension with the AK Party and MHP agreeing on a new government system and have been accepted by the people on 16 April 2017 in a referendum. ...
 • Cevheri, Ertugrul (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2019-03)
  The United Nations (UN) has been one of the prominent actors of global democracy promotion efforts, particularly after the end of the Cold War. The UN refrains from openly espousing a certain model of democracy, hence the ...
 • Kilicbeyli, Elif Hatun (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad) = Journal of the Human and Social Science Researches, 2021-12)
  Uluslararası İlişkiler disiplininin alt çalışma alanlarından olan Siyasi Tarih’in diğer bir sosyal bilimler çalışma alanı içinde yer alan iletişim alanlarının ortaklaşmasıyla ‘siyasal iletişim’ aracı olarak kartpostalların ...
 • Kilicbeyli, Elif Hatun (The Review of Armenian Studies (RAS) / Terazi Yayıncılık, 2021-10)
  After the October Revolution in Russia, in early 1918, the Board of People's Commissars, headed by V.I. Lenin, decided to form an army of volunteer workers and peasants to ensure internal and external security. The red ...
 • Kilicbeyli, Elif Hatun (Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (MEDİAD) = Journal of Media and Religion Studies / Erciyes Üniversitesi, 2021-06)
  Uluslararası İlişkiler disiplinini oluşturan alt çalışma alanlarından biri olan Siyasi Tarih’in, sosyal bilimlerin çatısı olarak da kabul edilen Sosyoloji ile bileşiminin ortaya çıkardığı ‘siyasal iletişim’, toplumları ...
 • Canga, Berna; Kilicbeyli, Elif Hatun; Etemen Kaya, Derya (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) = Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) / İrfan TÜRKOĞLU, 2021-07)
  Bu çalışmanın amacı, TR 64 bölgesinde satış ve hizmet sektöründe çalışanlara ilişkin Duygusal Zekâ (DZ) ile iş doyumu düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. İşletmelerde duygusal zekâ düzeyinin gelişimi, çalışanlar ...
 • Aksu Cam, Cigdem; Uygur, Ezgi (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = The Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences / Aksaray Üniversitesi, 2018-12)
  Türkiye’de konut üretimi dönemler ve konut sunum biçimleri kavramsallaştırması üzerinden değerlendirildiğinde 2000’li yıllara kadar “gecekondu” tarzı konut sunum biçiminin özellikle büyük kentlere damga vurduğu görülür. ...
 • Duruturk, Bilge (Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Cankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2019-12)
  Bu makalede disipline edici ve düzenleyici iktidar kavramları Foucault’nun bireye dönüştürülen bedenlerin kontrolünün anlaşılabilmesi için ele alınmıştır. Biyoiktidar ve özne kavramları ile Foucault, iktidarın her şeyi ...
 • Erendor, Mehmet Emin (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi = MANAS Journal of Social Studies / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2019-04)
  Uluslararası toplum tarih boyunca birçok savaş ve çatışma yaşamış ve Birleşmiş Milletler’in (BM) kuruluşuna kadar uluslararası arenada güç kullanımını yasaklanmamıştır. Her ne kadar BM tarafından uluslararası ilişkilerde ...
 • Aksu Cam, Cigdem (İdeal Kent © Kent Araştırmaları Dergisi = Journal of Urban Studies / İdeal Kent Yayınları, 2020-04)
  Bu makale, merkezi bir kamu politikasına kentsel siyaset dinamiklerinin ve aktörlerinin nasıl tepki verdiği ve uyum sağladığı sorusundan hareketle, 2000 sonrası Türkiye konut politikasının odağında bulunan kentsel dönüşüm ...
 • Akinci, Berat (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2018-12)
  Toplumun örgütlü bir yapıya kavuşmadan öncesinde bile emarelerini gördüğümüz kamu politikası çalışmaları, devlet-toplum ilişkilerinin seyrine göre gelişim trendi göstermiştir. Zaman içerisinde yöneticilere verilen öğütlerden ...
 • Aksu Cam, Cigdem (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2021-01)
  The paper aims at analysing the transformation of the housing policy in Turkey after the 1999 earthquake by identifying three dimensions: institutional basis, implementation phase, and the discourse. The study thus attempts ...
 • Duruturk, Bilge (Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi / Değişim Yayınları, 2018-12)
  Bu çalışmada feminizmin çokkültürlülük ile ilişkisi üzerine bir inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu paralelde 1980’ler itibari ile ortaya konmuş olan ikinci dalga feminizmin parametreleri ele alınarak 1990’lar itibari ...
 • Duruturk, Bilge (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2018-12)
  Bu çalışmanın temel argümanı, küreselleşmenin ulus-devletin egemenlik alanı ve farklılıklar temelinde demokrasi üzerindeki etkilerinin bir analizinin ortaya konmasıdır. Demokrasi kavramı, küreselleşmenin temel unsurları ...
 • Duruturk, Bilge (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi / Akademisyenler Birliği Derneği, 2020-04)
  Toplumsal Cinsiyet çalışmaları içerisinde cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) ayrımı ‘toplumsallaşma’ süreci ile ortaya konan ‘kadın’ ve ‘erkek’ rolleri üzerinden kendisini üretmektedir. Kadın ve erkek rollerinin ...
 • Erendor, Mehmet Emin; Sunguray, Cem (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2019-04)
  With the dissemination of the use of factories and open market principals in the 18th and 19th centuries, people and states started to reach products easily. Although this process eased life, it affected nature and human ...

View more