DSpace Repository

Tourism Management / Turizm İşletmeciliği

Tourism Management / Turizm İşletmeciliği

 

Recent Submissions

 • Celik, Onur; Canoglu, Meltem (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2019-12)
  Günümüz dünyasında pazarlama; çevreye ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da literatürde çevreci ve sürdürülebilirliği içerisinde barındıran pazarlama yayınlarının da sayısını ...
 • Topsakal, Yunus (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-06)
  Turizm endüstrisi sisteminde turizm rehberlerinin rolü ve sorumlulukları yadsınamayacak düzeydedir. Bundan dolayı, ülkeler turizm rehberliği mesleği ile ilgili sertifika programları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ...
 • Bahar, Mehmet; Topsakal, Yunus; Yuzbasioglu, Nedim; Kasalak, Murat Alpaslan (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi = Journal of Yaşar University / Yaşar Üniversitesi, 2021-04)
  The economic return of the tourism industry is increasing day by day. Destinations that want to increase their share of this increasing economic return want to attract potential tourists by diversifying the tourism services ...
 • Bozkurt, Alper (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2021-12)
  Aletli dalış dünya genelinde pek çok insanın hobi olarak yaptığı aktivite sporlarından birisidir. Geçmişi eski dönemlere kadar gitse de sportif amaçlı yapılan dalışlar son yüzyılda ivme kazanmıştır. Dünya genelinde farklı ...
 • Ducan, Engin; Bozkurt, Alper (Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD) = Journal of International Trade and Economic Researches (JITER) / Mehmet ŞENTÜRK, 2018-06)
  Turizm sektöründe daha çok, gönüllü kuruluşların ve turizm pazarlamacılarının yönlendirilmeleriyle oluşturulan Eko-etiketleme, tüketicinin itici gücünün kullanılması yoluyla sektörel standardizasyonların yerleşmesine, ...
 • Ducan, Engin; Bozkurt, Alper (Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) = Journal of Politics, Economics and Management Studies / Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2017-01)
  Many factors affect the number of foreign tourists and the international tourism receipts. Increased foreign exchange earnings from hotels, restaurants and tourism-related groups such as tourist guiding, increased employment, ...
 • Topsakal, Yunus (JOURNAL OF TOURISM INTELLIGENCE AND SMARTNESS / Yunus TOPSAKAL, 2018-09)
  Dünya nüfusunun belli bir bölümü sahip oldukları çeşitli engellerden dolayı turizm hizmetlerine erişmekte zorluklar ile karşı karşıyadır. Fakat Endüstri 4.0’ın temeli olan Nesnelerin Interneti, arttırılmış gerçeklik, yapay ...
 • Topsakal, Yunus (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Gaziantep Üniversitesi, 2018-01)
  İşletmelerin örgüt performansını etkiyen unsurlardan biri olan sosyal sermaye konusu günümüzde dikkat çeken bir araştırma konusu olmuştur. Çünkü sosyal sermayeyi konu alan ve otomotiv, hastane, otel ve emniyet gibi sektörlerde ...
 • Ducan, Engin (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-06)
  2001 yılı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan düşük faiz politikası ve 2008 dünya finansal krizinin ardından çok sayıda batılı ülkenin uyguladığı genişletici para politikaları, birçok gelişmekte olan ülkenin ...
 • Topsakal, Yunus (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Gaziantep Üniversitesi, 2020-01)
  Teknolojik gelişmeler, stresli iş ortamları, gıdalardaki bozulmalar ve artan kentleşme beraberinde insanlarda çeşitli ruhsal ve fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı durumlarda modern tıp tedavisinin ...
 • Topsakal, Yunus; Yuzbasioglu, Nedim (Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL, 2018-09)
  İnovasyon konusu ile ilgili araştırmalar çoğunlukla inovasyonların sadece örgüte yaptığı etkiyi araştırmaya yönelik iken sosyal inovasyon konusu çoğunlukla teorik olarak ele alınmıştır. Örgütlerin sosyal inovasyon ...
 • Topsakal, Yunus (Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-12)
  Çalışmanın amacı önemli tarihi kalıntılara sahip olan Malatya Arslantepe höyüğünün çevrimiçi yorumlarının incelenmesi, höyük alanı ile ilgili görüşlerin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktadır. Çalışmada ...
 • Gul, Hasan; Yerdelen Tatoglu, Ferda (Turizm Akademik Dergisi / Detay Yayıncılık, 2019-06)
  Geçmişi 1950’lere dayanan çekim modelleri daha önceleri ülkeler arasındaki ticaret hacmini modellemekte kullanılırken, sonraları ülkeler arasındaki sermaye akışı, göç ve bu çalışmaya konu olan turist akışını dolayısıyla ...
 • Celik, Onur (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2016-12)
  Günümüz dünyasında internet hayatın içerisinde hemen hemen her alanda yer almaktadır. Özellikle internete ulaşılabilirliğin artması ile iş dünyası da interneti etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle, pazarlama alanında ...
 • Topsakal, Yunus; Bahar, Mehmet; Yuzbasioglu, Nedim (Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL, 2020-06)
  The aim of the research is to examine the publications about smart tourism published in 1980-2019 with bibliometric analysis and to reveal the trends in this subject. For this purpose, the Web of Science Core Collection ...
 • Oguz, Sibel; Haseki, Murat Ismet; Buzcu, Zafer (Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi / Seyfettin ARTAN, 2020-10)
  The aim of this research is to determine the effect of brand image, perceived quality, brand awareness and brand loyalty components on the travel intention which constitutes gastronomic brand value. Within the scope of the ...
 • Topsakal, Yunus; Iplik, Fatma Nur (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2013-12)
  Türkiye’de üniversite sayısında son yıllarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışla beraber yükseköğretim kurumları arasında rekabet artmaya başlamıştır. Rekabette önde olmak için üniversiteler kalitelerini çeşitli ...
 • Oguz, Sibel; Balli, Erdinc; Buzcu, Zafer (Turizm Akademik Dergisi / Detay Yayıncılık, 2020-12)
  Bu çalışmanın temel amacı, gastronomik değerlerin önemli bir parçası olarak değerlendirilen sokak lezzetlerine karşı turislerin algılarını Adana ili özelinde incelemektir. 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ...
 • Erdogan, Selim; Ducan, Engin; Senturk, Mehmet; Senturk, Asli (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018-04)
  Geleneksel enerji kaynaklarının arz güvenliği endişeleri ve çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Öyle ki, fosil kaynaklara sahip ülkeler dahi gelecek yıllarda mevcut ...
 • Topsakal, Yunus; Yuzbasioglu, Nedim; Cuhadar, Murat (Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018-12)
  Avrupa’da 1800’lü yıllarda ortaya çıkan endüstri devrimi, yıllar içerisinde gelişen teknoloji ve inovasyonlar ile üç kez evrilmiş ve günümüzde dördüncü kez Endüstri 4.0 ismiyle tekrardan evrilmeye girmiştir. Yıllar içerisinde ...

View more